Vår tjänst

Att mäta är att veta.

 
 
 

Tjänsten i korthet

Memorizon är en tjänst som synliggör de vanligaste demenssymptomen (psykologiska och beteendemässiga), genom mätning av stressnivå, fysisk aktivitet och sömn. Tjänsten använder ett sensorarmband och visar problem baserade på kliniska gränsvärden samt avvikelser från personens tidigare livsmönster. Detta ger värdefull information till personalen vid särskilda boenden, i form av upptäckta problem för alla observerade personer. Personalen kan analysera problemen i detalj, se översikter över tidsmönster, och jämföra nivåer på sömn, stress och fysisk aktivitet före och efter att åtgärder har satts in. Memorizon uppfyller verksamhetens behov av att kunna upptäcka och rapportera demenssymptoms frekvens, samt att kunna upptäcka tidpunkter då de dagliga rutinerna orsakar stress och symptom. 

Memorizon kräver endast att du har en internet-anslutning på ditt boende.

 

 
 

Värden för ditt boende

 

förbättra dina Interventioner

Memorizon är en tjänst som synliggör de vanligaste demenssymptomen (psykologiska och beteendemässiga), genom mätning av stressnivå, fysisk aktivitet och sömn. Tjänsten använder ett sensorarmband och visar problem baserade på kliniska gränsvärden samt avvikelser från personens tidigare livsmönster. Tjänsten ger värdefull information till personalen vid särskilda boenden, i form av upptäckta problem för alla observerade personer. Personalen kan analysera problemen i detalj, se översikter över tidsmönster, och jämföra nivåer på sömn, stress och fysisk aktivitet före och efter att åtgärder har satts in. Memorizon uppfyller verksamhetens behov av att kunna upptäcka och rapportera demenssymptoms frekvens, samt att kunna upptäcka tidpunkter då de dagliga rutinerna orsakar stress och symptom.  


ge Information till anhöriga

Anhöriga vill ofta få kontinuerlig information kring vården om sina nära. Memorizon kan då vara till hjälp genom att personalen kan visa konkreta rapporter och mätbara resultat utöver sina egna personliga redogörelser. 


förbättra arbetsmiljön

Att hantera incidenter är inte bara mycket tidskrävande för de som arbetar på demensboenden, det är också mentalt påfrestande. Med Memorizon kan du mäta effekterna av dina interventioner och därmed förbättra vårdkvaliten. Detta leder till färre antal incidenter vilket därmed minskar stressen hos din personal.få larm om incidenter

Memorizon finns alltid hos brukaren och kan därför upptäcka problem direkt när de händer. Genom att meddela personalen att problem har uppstått, kan personalen reagera snabbare vilket leder till mindre lidande för personen och en ökad trygghetskänsla hos personal och anhöriga. Dessutom undviker du att andra personer på ditt boende blir stressade av incidenten, vilket annars kan leda till ytterligare problem hos andra brukare.


följ lagkrav

Det finns redan idag lagkrav på demensboenden att följa upp vården av boenden på en individuell nivå. Memorizon underlättar denna rapportering genom att visa relevanta händelser och mönster. Dessutom kan Memorizon förbättra denna rapportering genom att utöka personalens redogörelser med objektiv data.


spara kostnader

Ett högt antal incidenter på ditt boende kan leda till att du tvingas ta in extrapersonal för att klara arbetsbelastningen. Dessutom kan en hög arbetsbelastning ofta leda till sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Med effektivare interventioner kan du undvika dessa kostnader.ta del av andras boendens erfarenheter 

En lyckad kunskapsöverföring mellan demensboenden kan förbättra demensvården avsevärt. Med Memorizon får demensboenden en gemensam och objektiv utgångspunkt med mätvärden, från vilken man kan bättre diskutera och utvärdera sina interventioner. Allteftersom tjänsten växer kan de stora datamängderna också hjälpa med att hitta samband och mönster som kan vara viktiga i kampen mot demens och dess symptom.


underlätta Bpsd-registreringar

Många demensboenden rapporterar idag till BPSD-registret. Memorizon är ett bra hjälpmedel vid dessa registreringar tack vare att personalen kan se beteendemönster och frekvenser av problem. Detta förenklar BPSD-registreringar samtidigt som kvaliteten på dessa registreringar kan öka.